Informes Observatoris i altres d’interès

INFORMES (Mundial, Europeu, Espanyol, Catalunya…)

 

Informe Mundial sobre Drogues 2015 UNODC

http://www.unodc.org/wdr2017/

World_Drug_Report_2015

Reusm executiu en castellà:

WDR15_ExSum_S

 

OBSERVATORI EUROPEU SOBRE DROGUES (EMCDDA)

TD0116922ESN

att_239505_ES_TDAT15001ESN

http://www.emcdda.europa.eu/

 

 

INFOMRES DE L’OBSERVATORI ESPANYOL SOBRE DROGUES

2016_INFORME_OEDT

2016_Informe_Resumen_ejecutivo

INFORME_2015

 

Informes del SIDC (SIstema Infromació Drogues Catalunya

SIDC-Informe-anual-2016-FINAL

ALTRES d’INTERÈS

 

Llibre blanc de la prevenció drogodependències Departament de salut Geenralitat.

llibreblanc_20.05.08

 

Reducció de Danys i Riscos. Idees bàsiques

20FalsasIdeas sobre los programas de Reducción del Daño

Políticas de drogas, participación, prevención y reducción del daño_Romaní

 

Glossari de termes sobre alcohol i drogues (Organització Mundial Salut).

Glosario de Términos relacionados con alcohol y drogas OMS

 

Estrategia Nacional sobre drogas 2009-2016

Estrategia Nacioanl sobre drogas 2009-2016. Plan Nacional Sobre Drogas.

 

 Estudi accessibilitat de població migrada als serveis de drogodependències. Reus, Mataró i Rubí. 2009. GAPS
Informe_immigrants_gen09

 

 

 

 

 

 

 

ANTICS REUS I CATALUNYA

OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE CONSUM DE DROGUES A REUS

Resum resultats OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE EL CONSUM DE DRO

Informe final_OMCD_Reus’07

Informe 2008_OMCD_REUS

OBSERVATORI NOUS CONSUMS DE DROGUES EN L’AMBIT JUVENIL (Catalunya)

observatori nous consums de drogues en l’àmbit juvenil2008

Informne evolutiu Observtaori Nous consums àmbit juvenil