Informes Observatoris i altres d’interès

INFORMES (Mundial, Europeu, Espanyol, Catalunya…)

Informe Diagnòstic fenomen de consum de drogues a Reus 2020

INFORME_ DIAGNOSTIC_ Reus 2020

Informe Mundial sobre Drogues 2019 UNODC

https://wdr.unodc.org/wdr2019/prelaunch/WDR2019_B1_S.pdf

OBSERVATORI EUROPEU SOBRE DROGUES (EMCDDA) 2019

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001ESN_PDF.pdf

http://www.emcdda.europa.eu/

INFOMRES DE L’OBSERVATORI ESPANYOL SOBRE DROGUES 2019

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/informesEstadisticas/pdf/2018OEDA-INFORME.pdf

Informe sobre addiccions comportamentals 2019:

http://www.pnsd.mscbs.gob.es/profesionales/sistemasInformacion/sistemaInformacion/pdf/2019_Informe_adicciones_comportamentales.pdf

Informes del SIDC (SIstema Infromació Drogues Catalunya

Informe_2018_SIDC_ok

ALTRES d’INTERÈS

Llibre blanc de la prevenció drogodependències Departament de salut Geenralitat.

llibreblanc_20.05.08

Reducció de Danys i Riscos. Idees bàsiques

20FalsasIdeas sobre los programas de Reducción del Daño

Políticas de drogas, participación, prevención y reducción del daño_Romaní

 

 

 

ANTICS REUS I CATALUNYA

OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE CONSUM DE DROGUES A REUS

Resum resultats OBSERVATORI MUNICIPAL SOBRE EL CONSUM DE DRO

Informe final_OMCD_Reus’07

Informe 2008_OMCD_REUS

OBSERVATORI NOUS CONSUMS DE DROGUES EN L’AMBIT JUVENIL (Catalunya)

observatori nous consums de drogues en l’àmbit juvenil2008

Informne evolutiu Observtaori Nous consums àmbit juvenil